ثبت‌نام کارگاه مدل‌سازی داده (شماره یک)

* کمیته علمی کارگاه تعداد معدودی از افراد واجد شرایط را از بین ثبت‌نام‌کنندگان انتخاب خواهند کرد. پس از آن افراد تاییدشده باید ثبت‌نام خود را نهایی کرده تا بتوانند در کارگاه شرکت کنند.

* در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر و طرح پرسش‌های خود با ibn_sina.lab@aavaat.com مکاتبه فرمایید.