ریاضی نهم

فصل ۱ – مجموعه‌ها

فصل ۲ – عددهای حقیقی

مجموعه قسمت ۱

مجموعه قسمت ۲

مجموعه قسمت ۳

عددهای حقیقی قسمت ۱

عددهای حقیقی قسمت ۲

عددهای حقیقی قسمت ۳

فصل ۳ – استدلال و اثبات در هندسه

فصل ۴ – توان و ریشه

توان و ریشه قسمت ۱

توان و ریشه قسمت ۲

توان و ریشه قسمت ۳

توان و ریشه قسمت ۴

توان و ریشه قسمت ۵

توان و ریشه قسمت ۶

توان و ریشه قسمت ۷

فصل ۵ – عبارت‌های جبری

فصل ۶ – خط و معادله‌های خطی

اتحاد قسمت ۱

اتحاد قسمت ۲

اتحاد قسمت ۳

اتحاد قسمت ۴

تجزیه قسمت ۱

تجزیه قسمت ۲

نامعادله

فصل ۷ – عبارت‌های گویا

فصل ۸ – حجم و مساحت

یادآوری

دامنه

تقسیم عبارت‌های گویا

نکات تقسیم عبارت‌های گویا